Regulamin Biegu z mapą na orientację “Berenjada”

 1. ORGANIZATOR

  Fundacja “Pro Vitae”
  43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35

  partner:
  Gminy Brenna
  ul. Wyzwolenia 77
  43-438 Brenna

 2. CELE IMPREZY

  1. Promocja walorów turystyczno – przyrodniczych Gminy Brenna;
  2. Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu;
  3. Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji jaką są imprezy na orientację;
  4. Integracja uczestników;
  5. Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
 3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

  1. Termin imprezy to 1 lipca 2018 roku;
  2. Baza imprezy będzie zlokalizowana w Amfiteatrze w Brennej.
 4. HARMONOGRAM IMPREZY

  • 10:00 otwarcie biura,
  • 10:58 rozdanie map dla uczestników trasy 10 km,
  • 11:00 start uczestników trasy 10 km,
  • 11:50 rozpoczęcie rejestracji uczestników trasy drużynowej/rodzinnej, odprawa,
  • 11:58 rozdanie map dla trasy drużynowej/rodzinnej,
  • 12:00 start uczestników trasy drużynowej/rodzinnej,
  • 13:30 uhonorowanie pierwszych zawodników rywalizujących na 10 km,
  • 14:00 zakończenie rejestracji i ostatnie starty uczestników trasy drużynowej/rodzinnej
  • 15:00 zamknięcie mety, zakończenie imprezy.
 5. PUNKTY KONTROLNE

  1. W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami;
  2. Ilość PK dla poszczególnych tras zostanie podana na odprawie przed startem;
  3. O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z mapy, którą otrzymają od organizatora przed startem;
  4. Swoją obecność na PK uczestnik potwierdza za pomocą perforatorów, którymi oznacza odpowiednie miejsca na karcie startowej;
  5. W przypadku braku na danym PK perforatora, należy sfotografować to miejsce, wpisać na karcie startowej “brak punktu” i godzinę przybycia w to miejsce;
  6. Każdy z uczestników powinien odwiedzić punkt osobiście;
  7. Żeby zostać sklasyfikowanym wystarczy zaliczyć jeden punkt kontrolny;
  8. Wybór kolejności zaliczania punktów kontrolnych jest dowolny (stanowi element rywalizacji).
 6. ZASADY IMPREZY

  1. Udział w imprezie na trasie 10 km kosztuje 15 zł;
  2. Udział w imprezie na trasie drużynowej/rodzinnej jest bezpłatny;
  3. W imprezie można brać udział indywidualnie na trasie 10 km lub drużynowo na trasie drużynowej/rodzinnej;
  4. Rywalizacja odbywa się wyłącznie na trasie 10 km;
  5. Zwycięzcą trasy 10 km zostanie uczestniczka/k, która/y zaliczy najwięcej punktów w najkrótszym czasie;
  6. W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę ilość punktów, a w drugiej czas przybycia na metę;
  7. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (po godzinie 15:00) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 7. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

  1. Obowiązkowe wyposażenie uczestników telefon komórkowy oraz dowód osobisty;
  2. Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, kompas, folię NRC, apteczkę pierwszej pomocy oraz odzież na wypadek zmiany pogody;
  3. Uczestnicy, którzy podczas imprezy nie mogą bądź nie chcą ich kontynuować z jakiegokolwiek powodu, obowiązani są poinformować o tym fakcie organizatora osobiście lub telefonicznie;
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras lub odwołania imprezy ze względu na złe warunkiatmosferyczne lub inne przeciwności.
 8. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

  1. W imprezie na trasie 10 km weźmie udział pierwsze 100 osób zgłoszonych drogą elektroniczną, które do 20 czerwca 2018 r. dokonają opłaty startowej. W przypadku nie osiągnięciu limitu, ostatecznie zapisy zostaną zamknięte 20 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00.
  2. Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto:Fundacja “Pro Vitae”
   43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35,
   ING Bank 10 1050 1070 1000 0090 8021 0090

   w tytule przelewu należy wpisać “Brenjada”, imię nazwisko, rodzaj trasy.

  3. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę wolnych map możliwy będzie start wcześniej nie zgłoszonej osoby po opłaceniu wpisowego w podwójnej wysokości.
  4. W imprezie na trasie rodzinnej/drużynowej weźmie udział pierwsze 100 osób zgłoszonych drogą elektroniczną. W przypadku nie osiągnięcia limitu, ostatecznie zapisy zostaną zamknięte 20 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę wolnych map możliwy będzie start wcześniej nie zgłoszonej drużyny;
  5. Złożenie w biurze organizacyjnym oświadczenia o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność;
  6. Na trasie indywidualnej mogą startować osoby w wieku powyżej 16 lat;
  7. Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie;
  8. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia startują w kategorii rodzinnej/grupowej wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna;
  9. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą startować po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie;
  10. Jeden rodzic lub pełnoletni opiekun w trakcie imprezy nie może sprawować kontroli nad nie więcej niż czterema osobami w wieku poniżej 16 lat;
  11. Drużyna składa się z maksymalnie pięciu osób.
 9. ŚWIADCZENIA

  1. Napój i przekąska;
  2. Mapa i karta startowa;
  3. Świadczenia przysługują uczestnikom zarejestrowanym przez internet (i odpowiednio z opłaconym do 20.06.2018 wpisowym).
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zabronione jest poruszanie się na terenie Lasów Państwowych poprzez młodniki, rezerwaty;
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas imprezy, dojazdu i powrotu z imprezy uczestników;
  3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażeni oraz wyposażenie i zgubione rzeczy;
  4. Protesty dotyczące warunków rywalizacji i klasyfikacji można składać po uiszczeniu wadium w wysokości 100 zł;
  5. W przypadku gdy komisja sędziowska uzna protest za uzasadniony wadium zostanie zwrócone w przeciwnym przypadku zostaje zatrzymane przez organizatora;
  6. Decyzja w sprawie zgłoszonego protestu wydana przez komisję sędziowską jest ostateczna i nie ma od niej odwołania;
  7. Używanie odbiorników gps podczas trwania imprezy dozwolone jest jedynie w celach rejestracji trasy;
  8. W przypadku rezygnacji ze startu w imprezie organizatorzy nie zwracają wpisowego
  9. Zabrania się śmiecenia podczas imprezy
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodów niezależnych od niego
  11. Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883);
  12. Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów;
  13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów;
  14. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną;
  15. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego naruszanie.