Regulamin Biegu z mapą na orientację “Berenjada”

 1. ORGANIZATOR

  Fundacja “Pro Vitae”
  43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35

  partner:
  Gminy Brenna
  ul. Wyzwolenia 77
  43-438 Brenna

 2. CELE IMPREZY

  1. Promocja walorów turystyczno – przyrodniczych Gminy Brenna;
  2. Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu;
  3. Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji jaką są imprezy na orientację;
  4. Integracja uczestników;
  5. Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
 3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

  1. Termin imprezy to 1 lipca 2018 roku;
  2. Baza imprezy będzie zlokalizowana w Amfiteatrze w Brennej.
 4. HARMONOGRAM IMPREZY

  • 10:00 otwarcie biura,
  • 10:58 rozdanie map dla uczestników trasy 10 km,
  • 11:00 start uczestników trasy 10 km,
  • 11:50 rozpoczęcie rejestracji uczestników trasy drużynowej/rodzinnej, odprawa,
  • 11:58 rozdanie map dla trasy drużynowej/rodzinnej,
  • 12:00 start uczestników trasy drużynowej/rodzinnej,
  • 13:30 uhonorowanie pierwszych zawodników rywalizujących na 10 km,
  • 14:00 zakończenie rejestracji i ostatnie starty uczestników trasy drużynowej/rodzinnej
  • 15:00 zamknięcie mety, zakończenie imprezy.
 5. PUNKTY KONTROLNE

  1. W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało – czerwonymi lampionami;
  2. Ilość PK dla poszczególnych tras zostanie podana na odprawie przed startem;
  3. O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z mapy, którą otrzymają od organizatora przed startem;
  4. Swoją obecność na PK uczestnik potwierdza za pomocą perforatorów, którymi oznacza odpowiednie miejsca na karcie startowej;
  5. W przypadku braku na danym PK perforatora, należy sfotografować to miejsce, wpisać na karcie startowej “brak punktu” i godzinę przybycia w to miejsce;
  6. Każdy z uczestników powinien odwiedzić punkt osobiście;
  7. Żeby zostać sklasyfikowanym wystarczy zaliczyć jeden punkt kontrolny;
  8. Wybór kolejności zaliczania punktów kontrolnych jest dowolny (stanowi element rywalizacji).
 6. ZASADY IMPREZY

  1. Udział w imprezie na trasie 10 km kosztuje 15 zł;
  2. Udział w imprezie na trasie drużynowej/rodzinnej jest bezpłatny;
  3. W imprezie można brać udział indywidualnie na trasie 10 km lub drużynowo na trasie drużynowej/rodzinnej;
  4. Rywalizacja odbywa się wyłącznie na trasie 10 km;
  5. Zwycięzcą trasy 10 km zostanie uczestniczka/k, która/y zaliczy najwięcej punktów w najkrótszym czasie;
  6. W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę ilość punktów, a w drugiej czas przybycia na metę;
  7. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (po godzinie 15:00) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 7. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

  1. Obowiązkowe wyposażenie uczestników telefon komórkowy oraz dowód osobisty;
  2. Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, kompas, folię NRC, apteczkę pierwszej pomocy oraz odzież na wypadek zmiany pogody;
  3. Uczestnicy, którzy podczas imprezy nie mogą bądź nie chcą ich kontynuować z jakiegokolwiek powodu, obowiązani są poinformować o tym fakcie organizatora osobiście lub telefonicznie;
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras lub odwołania imprezy ze względu na złe warunkiatmosferyczne lub inne przeciwności.
 8. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

  1. W imprezie na trasie 10 km weźmie udział pierwsze 100 osób zgłoszonych drogą elektroniczną, które do 20 czerwca 2018 r. dokonają opłaty startowej. W przypadku nie osiągnięciu limitu, ostatecznie zapisy zostaną zamknięte 20 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00.
  2. Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto:Fundacja “Pro Vitae”
   43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35,
   ING Bank 10 1050 1070 1000 0090 8021 0090

   w tytule przelewu należy wpisać “Brenjada”, imię nazwisko, rodzaj trasy.

  3. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę wolnych map możliwy będzie start wcześniej nie zgłoszonej osoby po opłaceniu wpisowego w podwójnej wysokości.
  4. W imprezie na trasie rodzinnej/drużynowej weźmie udział pierwsze 100 osób zgłoszonych drogą elektroniczną. W przypadku nie osiągnięcia limitu, ostatecznie zapisy zostaną zamknięte 20 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00. W wyjątkowych sytuacjach, w miarę wolnych map możliwy będzie start wcześniej nie zgłoszonej drużyny;
  5. Złożenie w biurze organizacyjnym oświadczenia o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność;
  6. Na trasie indywidualnej mogą startować osoby w wieku powyżej 16 lat;
  7. Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie;
  8. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia startują w kategorii rodzinnej/grupowej wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna;
  9. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą startować po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w imprezie;
  10. Jeden rodzic lub pełnoletni opiekun w trakcie imprezy nie może sprawować kontroli nad nie więcej niż czterema osobami w wieku poniżej 16 lat;
  11. Drużyna składa się z maksymalnie pięciu osób.
 9. ŚWIADCZENIA

  1. Napój i przekąska;
  2. Mapa i karta startowa;
  3. Świadczenia przysługują uczestnikom zarejestrowanym przez internet (i odpowiednio z opłaconym do 20.06.2018 wpisowym).
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zabronione jest poruszanie się na terenie Lasów Państwowych poprzez młodniki, rezerwaty;
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas imprezy, dojazdu i powrotu z imprezy uczestników;
  3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażeni oraz wyposażenie i zgubione rzeczy;
  4. Protesty dotyczące warunków rywalizacji i klasyfikacji można składać po uiszczeniu wadium w wysokości 100 zł;
  5. W przypadku gdy komisja sędziowska uzna protest za uzasadniony wadium zostanie zwrócone w przeciwnym przypadku zostaje zatrzymane przez organizatora;
  6. Decyzja w sprawie zgłoszonego protestu wydana przez komisję sędziowską jest ostateczna i nie ma od niej odwołania;
  7. Używanie odbiorników gps podczas trwania imprezy dozwolone jest jedynie w celach rejestracji trasy;
  8. W przypadku rezygnacji ze startu w imprezie organizatorzy nie zwracają wpisowego
  9. Zabrania się śmiecenia podczas imprezy
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodów niezależnych od niego
  11. Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883);
  12. Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora, media i sponsorów;
  13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów;
  14. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną;
  15. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego naruszanie.

Regulamin Mistrzostw Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację V Euromajówka – Goleszów 2018

ORGANIZATOR:

Gmina Goleszów
Fundacja “Pro Vitae”
43-426 Dębowiec, ul. Cieszyńska 35

przy wsparciu:
Śląskiego Związku Orientacji Sportowej
Powiatu Cieszyńskiego
UKS Sparta Czyżowice Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju

OBSŁUGA:

Kierownik zawodów: Eryk Stępień
Sędzia główny: Marcin Leśnicki
Budowniczy tras: Tomasz Jurczyk

RANGA ZAWODÓW:

Regionalna A-RTZ, zaliczane do klasyfikacji Klubowego Pucharu Śląska, zawody są zaliczane do punktacji Euroregionalnej Ligi Biegów na Orientację

POTWIERDZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH:

System elektroniczny – SPORTident.
Każdy zawodnik (rodzina, grupa) musi posiadać kartę SI (chip’y), żeby uczestniczyć w zawodach.
Istniej możliwość wypożyczenie kary SI (czipa) – za dodatkową opłatą 5 zł.
Zgubienie karty SI (czipa) – 200zł.

CENTRUM ZAWODÓW:

OSP Goleszów, Szkolna 7, 43-450 Goleszów. Lokalizacja na mapie

TERMIN:

1 maja 2018, wtorek

RODZAJ ZAWODÓW:

Sprinterski bieg na orientację, start indywidualny, interwałowy.

PROGRAM:

8:30 -10:00 – przyjmowanie uczestników w bazie zawodów
9:00 – szkolenie z podstaw BnO
10:30 – start pierwszego zawodnika;
ok. 14:00 – planowane zakończenie.

KATEGORIE:

kobiece – K-10N*, K-12, K-14, K-16, K-18, K-20/21-, K35-, K45-, K55-;
męskie – M-10N*, M-12, M-14, M-16, M-18, M-20/21-, M35-, M40-, M45-, M50-,M55-,M65-;
KM10R (rodzinna, wstążkowana)
OPEN K, OPEN M,
GRUPY – dwie do trzech osób bez względu na płeć, w tym przynajmniej jedna osoba powyżej osiemnastego roku życia pisemnie upoważniona do sprawowania opieki w trakcie zawodów nad pozostałymi niepełnoletnimi członkami grupy.
MDP – dwie do trzech osób bez względu na płeć, w tym przynajmniej jedna osoba powyżej osiemnastego roku życia pisemnie upoważniona do sprawowania opieki w trakcie zawodów nad pozostałymi niepełnoletnimi członkami grupy. *N – trasa „wstążkowana”;
W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii.

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

24 kwietnia 2018 (wtorek) do godz 18:00;

ZGŁOSZENIA:

Pod adresem orientharper.pl

WPISOWE:

Płatne w dniu zawodów w biurze zawodów
kategorie KM-10N, KM10R, KM-12, KM-14, KM-16, GRUP – 5 zł od osoby
KM-18 i starsze oraz OPEN – 10 zł od osoby
Opłata za wypożyczenie karty SI (czipa) – 5 zł
zgubienie karty SI (czipa)– 200zł.

TEREN:

Oddalony o ok. 1,3 km od centrum zawodów. Charakteryzuje się przewyższeniami w średnioprzebieżnym lesie (miejscami sporo pod nogami oraz trochę gorzej przebieżne, wolniejsze odcinki lasu). Teren z bogatą rzeźbą. Teren nie był nigdy zmapowany.

MAPA:

„Wyrgóra” (nowa), wielobarwna, skala 1:5000, warstwice co 2.5m, autor – Piotr Pietroń, opracowanie marzec 2018 wg klucza ISOM 2000.

NAGRODY:

Medale – za miejsca I – III w V Euromajówce – zawodnicy w kategoriach KM10N – KM16 bez licencji ŚZOS.
Medale – za miejsca I – III w MŚ Sprin BnO – zawodnicy w kategoriach KM10N – KM16 z licencją ŚZOS, zawodnicy w kategoriach KM18 – KM65, KM10R, Open, Grupy, MDP bez licencji ŚZOS.

ŚWIADCZENIA:

Mapa, na mecie – woda do picia i pomoc medyczna

INFORMACJE:

Na naszej stronie internetowej oraz facebook’owej

UWAGA:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZOS.
Zawodnicy muszą posiadać badania sportowe lub zaświadczenia o zdolności do startu w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Dla osób zgłoszonych po terminie (24 kwietnia) wpisowe wzrasta o 100% zgłoszenie jest możliwe tylko w razie posiadania dodatkowych materiałów startowych.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 100% wpisowego za każdego nieobecnego zawodnika oraz pełną kwotę za niewykorzystaną kartę SI (czipa).
Opłata egzekwowana będzie od kierownika, trenera lub opiekuna ekipy albo niezrzeszonego zgłaszającego.
Uczestnicy niepełnoletni, startujący indywidualnie lub reprezentujący szkoły, muszą być pod opieką opiekuna i posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wraz z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia.
Dorośli zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy z klubów muszą posiadać ważne badania lekarskie – odpowiadają za to kierownicy ekip.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!